Hoe ziet de PMKT-behandeling eruit?

Anamnesegesprek

Intake gesprek met ouder(s)/verzorger(s) waarin uitgebreid wordt ingegaan op de ontwikkeling en problematiek van uw kind. De therapeut verzamelt daarnaast alle psychologische-, school- en eventuele medische gegevens van uw kind.

Psychomotorisch onderzoek
Dit onderzoek vindt voorafgaand aan de behandeling plaats. In 3 á 4 sessies wordt het gedrag van het kind in kaart gebracht en op verschillende gedragsgebieden geanalyseerd (sensomotorisch, emotioneel, sociaal en cognitief). Het ontwikkelingsniveau kan op ieder gebied anders zijn. Zo kan een kind cognitief heel sterk zijn, maar emotioneel nog heel jong. Of juist sociaal sterk, maar cognitief minder ontwikkeld door concentratieproblemen op school. Tijdens de behandeling wordt er per gebied passend aangesloten bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Daarbij worden alle gegevens over de aanleg en leefomgeving van het kind (in heden en verleden) meegewogen. Op deze manier krijgt het gedrag betekenis en ontstaat er inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek.

Adviserend oudergesprek
De therapeut stelt een individueel onderzoeksrapport en behandelingsplan op. In een gesprek met de ouder(s) of verzorger(s) worden het onderzoeksrapport en het behandelplan besproken. Bij overeenstemming kan de therapie starten.

De therapie
Wekelijks wordt een uur therapie gegeven. De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en zal worden besproken in het adviserende oudergesprek.


Drie fases van de therapie:

1. Opbouwfase
(onderzoek | basisveiligheid, vertrouwen, acceptatie en plezier | de therapeut volgt het kind en sluit aan)

2. Verdiepingsfase
(vertrouwensrelatie | zelfvertrouwen, experimenteren met nieuw gedrag | de therapeut voegt toe en intervenieert op het gedrag van het kind)

3. Transferfase
(gedragsverandering, inslijpen van nieuw gedrag, zelfstandigheid, afronden en loslaten: de therapeut herhaalt nieuwe gedragspatronen, betrekt de ouder(s) of verzorger(s) actief bij het proces en draagt over)


Tussentijds overleg

Er vindt regelmatig een tussentijds overleg (of evaluatiegesprek) plaats met de ouder(s)/verzorger(s). Daarin wordt besproken hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en wat zowel in de therapie als thuis merkbaar is bij het kind. Voor de effectiviteit van de therapie is het belangrijk dat de omgeving nauw betrokken wordt bij de behandeling, zodat deze kan inspelen op de nieuwe reactiepatronen die het kind laat zien. Zo kan er een duurzame transfer plaatsvinden naar de leefomgeving van het kind. Ook anderen die het kind begeleiden (zoals bijvoorbeeld de leerkracht) kunnen worden betrokken bij het proces.

Eindevaluatie
Er wordt afgesloten met een eindevaluatie gesprek (inclusief eindrapportage).

Waar kan ik terecht met een eventuele klacht?

Voorwaarde voor een behandeling is een omgeving waarin ouder(s) of verzorger(s) en kind zich prettig voelen. Mocht er iets misgaan, dan is het belangrijk te weten dat u ergens terecht kunt met uw onvrede of klacht (dit kan betrekking hebben op elk gebied waarop u denkt dat de therapeut niet juist heeft gehandeld, zoals de behandeling, bejegening of financiële zaken). Wanneer er problemen ontstaan, wordt in eerste instantie geprobeerd deze met de therapeut op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de onvrede op te lossen dan kun u een klacht indienen. Vanwege de Wkkgz is dit via de NFG geregeld. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres: info@de-nfg.nl